CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
CEL PROJEKTU:
OPIS PROJEKTU:
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
PARTNERZY
KOORDYNATOR PROJEKTU
 

Program Operacyjny:
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 2:
Infrastruktura sfery B+R

Działanie 2.3:
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Poddziałanie 2.3.1:
Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

TYTUŁ PROJEKTU:

"OPTYCZNA SIEĆ NAUKOWA NOWEJ GENERACJI – 100 NET "


CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2010 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2015r.


CEL PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu jest zbudowanie nowoczesnej naukowej sieci optycznej nowej generacji dla środowiska naukowego obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju na bazie światłowodowej infrastruktury sieci PIONIER. Siec optyczna będzie przeznaczona do wspierania badan naukowych i prac polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego. Zapewni ona również połączenia z naukową pan-europejska siecią GEANT oraz ze światowym Internetem, stając się fragmentem europejskiej infrastruktury badawczej.


Cel ogólny będzie osiągnięty przez realizacje celów szczegółowych, jakimi są:

 1.  Budowa optycznej sieci transportowej DWDM umożliwiającej podłączonym 22 jednostkom wiodącym MAN i KDM na korzystanie z łączy o bardzo wysokiej przepustowości do poziomu wielu kanałów 100 Gbit/s,
 2. Zapewnienie wysokiej niezawodności i automatycznej rekonfiguracji sieci optycznej w wymiarze krajowym,
 3. Budowa wydajnej sieci przełączającej w technologii MPLS, na interfejsach 100 Gbit/s, w lokalizacjach KDM

Realizacja projektu będzie służyła wspieraniu badan naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki, co stanowi realizacje założeń PO IG 2.3.
Celami jakościowymi są:

 • wzrost sumarycznej przepustowości w kręgosłupie sieci teleinformatycznej PIONIER do poziomu  Tb/s, unowocześnienie infrastruktury teletransmisyjnej sieci PIONIER,
 • skalowalny ogólnopolski dostęp do unowocześnionej infrastruktury informatycznej nauki za pośrednictwem 22 jednostek – partnerów konsorcjum PIONIER.

OPIS PROJEKTU:


Projekt 100NET zakłada wybór, zakup i uruchomienie ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji wykorzystującej istniejąca infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER. Infrastruktura zrealizowana w projekcie 100NET będzie przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego.
W ramach projektu zostanie wdrożona transportowa sieć optyczna (NG-OTN) pracująca w technologii DWDM z lambdami 10 lub 100 Gbit/s w topologii zamkniętych wielokrotnych pierścieni i z wykorzystaniem rekonfigurowalnych multiplekserów kanałowych MD-ROADM oraz przełączników optycznych OXC. Funkcjonalność tej sieci umożliwi automatyczną rekonfigurację i odtworzenie połączeń w przypadku wystąpienia awarii. Sterowanie siecią będzie realizowane na bazie protokołu GMPLS. Na każdym z kierunków system optyczny będzie umożliwiał instalacje do 80 lambd.


Dodatkowo planuje się zakup i uruchomienie przełączników sieciowych KDM pracujących w technologii MPLS z interfejsami 10 i 100 GE, które zostaną zainstalowane w 5 węzłach obsługujących centra Komputerów Dużej Mocy (Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław). Technologia MPLS zapewni możliwość realizacji sieci o dedykowanej wirtualnej strukturze z zoptymalizowanymi parametrami dla konkretnych użytkowników.


Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN i MPLS, w projekcie 100NET możliwa będzie realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:

 • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM,
 • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM,
 • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN,
 • sieć połączeń transgranicznych,
 • sieć IP.

Infrastruktura ta będzie połączona z pan-europejską siecią naukową GÉANT, sieciami
operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów. Do tej infrastruktury będą dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe. W realizacji projektu 100NET wykorzystana zostanie istniejąca już infrastruktura fizycznych połączeń światłowodowych oraz zaplecza technicznego. Infrastruktura ta będzie nadzorowana z Centrum Zarzadzania Siecią pracującym w trybie 24 godzinnym przez 365 dni w roku.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

 • Grant UE: 65 537 051,90 PLN
 • Dotacja MNiSW: 11 565 362,10 PLN
 • Środki własne Konsorcjantów: 14 251 594,00 PLN


Łączne koszty realizacji Projektu: 91 354 008,00  PLN brutto

PARTNERZY


Politechnika Gdańska
- CI TASK
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica Akademickie
- Centrum Komputerowe Cyfronet
Naukowa i Akademicka
Sieć Komputerowa
– jednostka badawczo-rozwojowa
Politechnika Wrocławska
- WCSS - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
ul. Nawojki 11
30-950 Kraków
ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawie
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
jako jednostka wiodąca
dla Trójmiejskiej Sieci Komputerowej
oraz centrum KDM
jako jednostka wiodąca
dla Miejskiej Sieci Komputerowej
w Krakowie oraz centrum KDM
jako jednostka wiodąca
dla Miejskiej Sieci Komputerowej
w Warszawie
jako jednostka wiodąca
Miejskiej Sieci Komputerowej
we Wrocławiu oraz centrum KDM

KOORDYNATOR PROJEKTU

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


ul. Noskowskiego 10
61-704 Poznań
tel: (+48 61) 858-20-01
fax: (+48 61) 852-59-54
e-mail: office@man.poznan.pl

,jako jednostka wiodąca dla Miejskiej Sieci Komputerowej w Poznaniu
oraz centrum KDM

Binczewski Artur
tel: (+48 61) 858 2010
fax: (+48) 601 727 048
e-mail: artur@man.poznan.pl


Projekt nr. POIG.02.03.01-00-065/10 ● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ● DOTACJE NA INNOWACJE